SPELVOORWAARDEN:

Algemene voorwaarden voor deelname aan een winactie

op de website, Facebook pagina of Instagram pagina van villaparcs.com

1. De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf villaparcs.com

2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Villa Parcs  behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

3. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, België, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van het bedrijf Villa Parcs en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount op villaparcs, Facebook of Instagram, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

4. Enkel een verblijf in het laag-seizoen met een aantal van 3 nachten kunnen worden gewonnen of indien dit niet mogelijk blijkt, een vergelijkbare prijs door Villa Parcs bepaald. De winnaar zal door Villa Parcs worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail, Facebook, Instagram of een bericht via Villa Parcs. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op dit bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt Villa Parcs zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Villa Parcs is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.

5. De looptijd van een actie op Villa Parcs wordt bekend gemaakt op instagram over de desbetreffende winactie. Deelname aan een winactie op bestaat uit:
1) Volg @villaparcs op Instagram
2) Like dit bericht en tag 3 personen met wie je op Villa Vakantie wilt
3) Deel dit bericht in je story en tag ons met @villaparcs

6. Uitslagen van winacties worden via de villaparcs, Facebook of Instagram bekend gemaakt. De winnaar zal worden gecontacteerd door om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen. Villa Parcs is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post- of verzendingsbedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.

7. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn niet op naam overdraagbaar. Als de winnaar om wat voor reden dan ook de prijs niet zou aannemen, is Villa Parcs niet aansprakelijk voor een alternatieve prijs.

8. Spel uitslagen zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Villa Parcs behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

 

9. Villa Parcs behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

10. Villa Parcs of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Villa Parcs (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Villa Parcs. Daarnaast kan Villa Parcs geen garantie afgeven dat de website, Facebook pagina of Instagram pagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.

11. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Villa Parcs. Daarbij verleen je – bij deelname aan een dergelijke actie van Villa Pracs  – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Villa Parcs verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@villa parcs.com

12. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Villa Parcs behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.